ទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យ មន្ទីរសារការី-អេស-ខេ

ផ្ទះលេខ ៣៧ អា ផ្លូវលេខ ២៨៨ សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរសព្ទលេខ៖ ០២៣ ៩៧៥ ៧៧៧/ ០១៥ ៨៨៦ ៨៨៦ / ០៦១ ៨៨៦ ៨៨៦

អ៊ីម៉ែល៖ info@sky-notary.com

គេហទំព័រ៖ www.sky-notary.com