កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំមានដូចខាងក្រោម៖

  • ការចុះបញ្ជីម៉ាក ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម គំនូរឧស្សាហកម្ម និងវិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលដែលមាន អត្ថប្រយោជន៍
  • ការស្នើសុំបន្តជាថ្មីនូវម៉ាក ឬគំនូរឧស្សាហកម្ម
  • ការការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានផ្សេងៗ
  • ការធ្វើអាជីវកម្មលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញា រួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ
  • ការលក់ និងការធ្វើអនុប្បទានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។